BRS#
Klientská aplikace

Hlavní části

Klientskou aplikaci tvoří tři základní bloky - uživatelské rozhraní, logika klienta a modul pro připojení k serveru. Schematicky to vystihuje obrázek na hlavní stránce včetně jejich vzájemné interakce.

Přeložená klientská aplikace se skládá z jediného spustitelného souboru BRS#_client.exe. K správnému běhu je třeba mít nainstalovaný .NET framework nebo běhové prostředí Mono. Při splnění těchto požadavků je možné tento program spustit na jakékoli platformě a operačním systému.

 • Logika klienta je ústředním modulem klientské aplikace. Zpracovává příkazy přijaté od uživatelského rozhraní, dále je rozkládá na jednotlivé "atomické" příkazy (tj. takové, které jsou přímo podporovány databázovým rozhraním IQuery), které pomocí databázového rozhraní postupně zpracovává. Mezivýsledky si interně ukládá a nakonec zobrazuje výsledky obsluze pomocí uživatelského rozhraní. Pokud dojde k nějaké chybě parametrů či nedostatečnému zadání, je tento stav ohlášen obsluze. Na rozdíl od jednoduchých příkazů databázového rozhraní, jež jsou bezstavové, logika klienta si ukládá své mezistavy a v řadě situací je podstatná správná sekvence příkazů. Typickým příkladem může být to, že vlastní rezervace sedadel příkazem RESERVE může být úspěšně provedena až po nastavení aktuálního autobusu příkazem BUS (podrobněji v dalším).

  Modul klientské logiky je implementován v třídě Logic. Rozhraní třídy zhruba odpovídá jednotlivým příkazům přijatým od uživatelského rozhraní. Pomocí uloženého odkazu na rozhraní IQuery (které je implementováno v modulu pro meziprocesovou komunikaci) se dotazuje databáze. Potřebné stavové proměnné jsou uloženy v privátních datových položkách.
 • Uživatelské rozhraní slouží k interakci aplikace s obsluhou. V případě konzolové aplikace je poměrně jednoduché - obsluha zadává příkazy pomocí klávesnice (v textové podobě), výsledky jsou zobrazovány na terminálu. Z hlediska programu je zpracováván standardní vstup programu a výsledky jsou odesílány na standardní výstup. To přináší možnost zpracování předem připravených dávkových souborů např. pro pravidelnou údržbu nebo jiné rutinní opakující se činnosti. Provedeme to pomocí přesměrování vstupu prostředky operačního systému, např.
  mono BRS#_client.exe < fill_db.txt
  
  pro vstup dat z předem připraveného (textového) souboru.

  Uživatelské rozhraní je naprogramováno ve třídách ClientApp a Graphics. První z nich obsluhuje hlavní smyčku - příjem příkazu (rozeznání příkazu a kontrola parametrů), jeho zpracování (předáním modulu logiky) a výstup výsledků. Třída Graphics pak slouží přímo k obsluze terminálu - obsahuje metody pro čtení ze vstupu a výpis různých druhů údajů.

  Klientská aplikace má dva módy - základní pro obyčenou pokladní za přepážkou a pak s rozšířenou funkčností, který je určen pro dispečery. Základní mód obsahuje pouze příkazy find, next, bus, reserve, unlock, city, help a exit (viz Popis příkazů). Rozšířená verze obsahuje všechny níže zmíněné příkazy.
 • Modul pro meziprocesovou komunikaci zajišťuje spojení se serverem a předávání informací oběma směry. Touto problematikou se podrobně zabývá oddíl Meziprocesová komunikace.

Konfigurace

U klientské aplikace je potřeba konfigurovat jednak parametry připojení k serveru a dále zda chceme základní či rozšířenou verzi klienta. To znamená i specifikace přípojného bodu na straně serveru. Uvedené parametry klietská aplikace očekává v souboru brs_client.conf ve stejném adresáři jako je vlastní spustitelný soubor. Jedná se o jednoduchý textový soubor, jehož příklad následuje:

# Bus Reservation System
#
# konfigurace klientské aplikace
#
# 
host=192.168.3.10
port=4567
full=true

Podstatné jsou řádky uvozené slovy host, port a full, za rovnítkem přímo následuje parametr. Řádky uvozené znakem # jsou komentáře, při zpracování souboru se ignorují.

Je zřejmé, že nastavení klientské a serverové aplikace (viz) spolu musí korespondovat, jinak se nenaváže komunikace mezi nimi. V případě použití TCP protokolu je potřeba zkontrolovat (a případně upravit) nastavení firewallu.

Poslední konfigurační položka (full) určuje, zda aplikace bude pracovat v normálním nebo dispečerském režimu. Odlišnost je v tom, že dispečerský režim má zpřístupněny všechny příkazy, režim normální obsluhy nemá umožněno vkládat a vyjímat objekty (města, autobusy apod.).

Popis příkazů

V okamžiku, kdy je aplikace připravena přijmout další příkaz, zobrazí se prompt ve tvaru >. Zadání jednotlivého příkazu se potvrdí stiskem ENTER. Příkazy (jednoduchá anglická slova) lze vkládat bez ohledu na velikost písmen, u parametrů (např. jména měst) však již na velikosti písmen záleží. Víceslovné parametry (např. Nove Mesto nad Metuji) vkládáme do uvozek. Jednotlivé parametry jsou odděleny mezerou.

Note
Otázku použití národních znakových sad jsem neřešil, proto je v následujícím možno nalézt ceska jména měst.

Vkládání a vyjímání objektů

Warning
Příkazy v této sekci jsou dostupné pouze z rozšířené (dispečerské) verze klientské aplikace.
 • ADDCITY
  Přidání nového města do databáze. Příkaz se provede, pokud město se zadaným názvem nebo jeho alias již v databázi není.
  Příklad:
  > ADDCITY "Kropacova Vrutice"
  OK. City number: 58
  
  Parameters
  městonázev města
 • ADDCITYALIAS
  Přidání aliasu (pomocného jména) k již existujícímu městu. V případě dlouhých názvů měst to může výrazně usnadnit činnost obsluhy. Město může mít i více aliasů.
  Příklad:
  > ADDCITYALIAS vrutice "Kropacova Vrutice"
  OK
  > ADDCITYALIAS krvrut "Kropacova Vrutice"
  OK
  
  Parameters
  aliasalias (pomocný název) pro město
  městonázev existujícího města
 • DELCITY
  Vymazání města z databáze. Operace úspěšně proběhne pouze v případě, kdy se město nevyskytuje jako počáteční nebo koncové město některé autobusové linky. Zároveň s městem jsou vymazány všechny jeho případné aliasy.
  Příklad:
  > DELCITY "Kropacova Vrutice"
  OK
  
  Parameters
  městonázev města, které má být vymazáno
 • ADDBUSPLAN
  Přidání nového typu autobusu společně s plánkem rozmístění sedadel. Plánu je přiřazeno jméno pro snadné odkazování. V současné době je podporován pouze plánek v textové podobě.
  Příklad:
  > ADDBUSPLAN Karosa956 49 "/home/mirek/Documents/brs/karosa956.txt"
  OK. Plan number: 5
  
  Parameters
  názevsymbolické jméno plánu autobusu
  sedadelpočet sedadel, které autobus nabízí cestujícím
  souborcesta (relativní či absolutní) k souboru, který obsahuje textovou podobu plánu autobusu
  Textový plánek je používán některými příkazy pro zobrazování volných či rezervovaných sedadel. Sedadla, která do výběru nepatří, jsou proškrtnuta (viz níže příkazy BUS a CLOSE). K tomu je potřeba, aby každé sedadlo v plánku bylo před i za číslem odděleno mezerou. Další součásti (popis, umístění sedadla řidiče, dveří, toalety atd.) jsou zcela libovolné. Příklad textového plánku následuje.
  Irisbus Iliade
  +  -----------------  -------------------+
  |  1 8 9 16 17 WC  28 29 36 37 44 45 |
  |  2 7 10 15 18    27 30 35 38 43 46 |
  |                    47 |
  |  3 6 11 14 19 22 23 26 31 34 39 42 48 |
  | D 4 5 12 13 20 21 24 25 32 33 40 41 49 |
  +------------------------------------------+
  
 • DELBUSPLAN
  Vymazání existujícího druhu autobusu z databáze. Operace úspěšně proběhne pouze v případě, že žádný autobus v databázi odkazovaný plán nevyužívá.
  Příklad:
  > DELBUSPLAN Karosa956
  OK
  
  Parameters
  názevsymbolické jméno plánu autobusu k vymazání
 • ADDBUS
  Přidání autobusového spoje do databáze. Spoj je určen počátečním a cílovým městem a časem odjezdu - tento souhrn údajů musí být jedinečný. Zároveň je mu přiřazeno číslo linky (např. pro pozdější návaznost na jízdní řád apod.) a druh autobusu, který mj. určuje i počet sedadel.
  Příklad:
  > ADDBUS 1026 "Usti nad Labem" pha 13:36 Karosa956
  OK. Bus number: 615
  
  Parameters
  linkačíslo autobusové linky
  počátekpočáteční město autobusové linky (může být i alias)
  koneckoncové město autobusové linky (může být i alias)
  odjezdčas odjezdu z počátečního města, povolené formáty jsou typu 7:32 pro autobusy, které odjíždění stejného dne nebo 7:32-2.10.2013 s určením datumu
  plánsymbolické jméno plánu autobusu
 • DELBUS
  Vymazání autobusového spoje z databáze. Není možné vymazat autobus s povolenými rezervacemi, který ještě neodjel (čas odjezdu je větší než aktuální čas).
  Příklad:
  > DELBUS 615
  OK.
  
  Parameters
  autobusčíslo autobusovu k vymazání
 • CLEAR
  Hromadné vymazání nepotřebných objektů z databáze, konkrétní chování je závislé na uvedeném parametru.
  Příklad:
  > CLEAR CITY
  OK. Deleted items: 6.
  
  Parameters
  druhurčení typu objektů k vymazání, přípustné hodnoty jsou:
  BUS - provede vymazání všech autobusových spojů, které odjely (tj. jejichž čas odjezdu je menší než aktuální čas na počítači),
  CITY - provede vymazání měst (včetně odpovídajících aliasů), která nejsou použita žádným autobusovým spojem,
  PLAN - provede vymazání všech plánů autobusů, které nejsou využity.

Rezervace sedadel

 • FIND
  Nalezení autobusového spoje určeného počátečním a cílovým městem (případně aliasem) a časem odjezdu. Je vypsána sada nejbližích spojů nalezených v databázi, další sadu je možné vypsat pomocí příkazu NEXT. Velikost sady je v současnosti nastavena na 3.
  Příklad:
  > FIND Praha "Hradec Kralove" 5:30
  ID  LINE FROM        TO         TIME        PLAN
  7  1023 Praha        Hradec Kralove   05:50-29.12.2013  Karosa956
  9  1024 Praha        Hradec Kralove   07:04-29.12.2013  Karosa956
  11  1023 Praha        Hradec Kralove   14:00-29.12.2013  KarosaAxer
  > NEXT
  ID  LINE FROM        TO         TIME        PLAN
  12  1023 Praha        Hradec Kralove   15:00-18.12.2013  KarosaAxer
  13  1023 Praha        Hradec Kralove   16:00-18.12.2013  KarosaAxer
  14  1023 Praha        Hradec Kralove   17:00-18.12.2013  KarosaAxer
  > NEXT
  No buses found.
  
  Parameters
  počátekpočáteční město autobusového spoje (případně alias)
  cílcílové město nebo alias autobusového spoje
  odjezdčas odjezdu z počátečního města (lze použít oba formáty - obecný i zkrácený pro dnešní den - jak je popsáno u příkazu ADDBUS výše)
 • NEXT
  Vypsání další sady nalezených autobusů, více viz popis příkazu FIND výše.
 • BUS
  Zvolení autobusu pro rezervace sedadel. Následně je zobrazen plánek autobusu a seznam volných sedadel (tj. těch, která je možno rezervovat). Příklad:
  > BUS 14
  OK
  ID  LINE FROM        TO         TIME        PLAN
  14  1023 Praha        Hradec Kralove   17:00-29.12.2013  KarosaAxer
  Bus plan:
  Karosa Axer
  +  ----------------  --------------------+
  |  1 - 9 13 17    25 29 33 37 41 -- |
  |  2 - 10 14 18    26 30 -- 38 42 -- |
  |                    47 |
  |  3 7 11 -- -- 21 23 27 31 -- 39 43 48 |
  | D 4 8 12 16 20 22 24 28 32 36 40 44 49 |
  +------------------------------------------+
  
  Free seats: 1-4 7-14 16-18 20-33 36-44 47-49 (total: 41)
  
  Parameters
  autobusčíslo autobusu pro provádění rezervací (lze vyhledat pomocí FIND a NEXT)
 • RESERVE
  Rezervace sedadel v aktuálně vybraném autobuse (viz příkaz BUS). Existují dvě varianty příkazu - buď uvedeme seznam konkrétních sedadel k rezervaci nebo pouze počet požadovaných sedadel a necháme jejich výběr na systému. Příkaz vypíše nabízená sedadla a čeká na potvrzení. V kladném případě provede rezervaci a vypíše potvrzení. To obsahuje všechny potřebné údaje včetně jedinečného zákaznického čísla, které je vyžadováno při případném rušení rezervace (viz UNLOCK).
  Příklad 1 (se zadáním konkrétních sedadel):
  > RESERVE 25,26,29,30
  Seats to be reserved: 25 26 29 30
  Write 'y' to continue: y
  OK
  
  Your ticket:
  
  USER ID BUS ID CITY FROM      CITY TO       LEAVE TIME
  2    14   Praha        Hradec Kralove   17:00-18.12.2013
  Reserved seats: 25-26 29-30
  
  Příklad 2 (se zadáním počtu požadovaných sedadel):
  > RESERVE #6
  Seats to be reserved: 1-6
  Write 'y' to continue: y
  OK
  
  Your ticket:
  
  USER ID BUS ID CITY FROM      CITY TO       LEAVE TIME
  3    141   Karlovy Vary    Plzen        07:34-18.12.2013
  Reserved seats: 1-6
  
  Parameters
  seznamvarianta 1 - seznam sedadel požadovaných k rezervaci (čísla oddělená čárkami)
  početvarianta 2 - počet sedadel požadovaných k rezervaci (číslo uvozené #)
  Současně s vypsáním nabídky sedadel je provedeno jejich dočasné zarezervování, takže sedadla jsou pro ostatní zákazníky blokována. Teprve po potvrzení je rezervace definitivní. Při odmítnutí jsou dotčená sedadla ihned uvolněna, bez odezvy (např. při výpadku spojení se serverem) jsou po uplynutí ochranné doby pokládána za volná.
 • UNLOCK
  Zrušení rezervace (celé nebo částečné) v aktuálně zvoleném autobuse (viz příkaz BUS). Je vyžadováno číslo zákazníka vypsané na potvrzení o rezervaci.
  Příklad 1 (se zadáním konkrétních sedadel):
  > UNLOCK 2 25,26
  OK
  Unlocked seats: 25-26 (total: 2)
  
  Příklad 2 (storno všech sedadel rezervovaných zákazníkem):
  > UNLOCK 2
  OK
  Unlocked seats: 25-26 29-30 (total: 4)
  
  Parameters
  zákazníkjedinečné číslo zákazníka, pod nímž byla rezervace provedena
  seznamnepovinný - seznam sedadel ke zrušení rezervace (čísla oddělená čárkami)
  Vzhledem ke skutečnosti, že každá rezervace je provedena s unikátním číslem zákazníka, nehrozí nebezpečí zrušení cizí rezervace (číslo na potvrzení musí pochopitelně zkontrolovat obsluha terminálu).
 • CLOSE
  Ukončení dalších rezervací v tomto autobuse a vytištění plánku autobusu s rezervovanými sedadly pro řidiče, který podle tohoto plánku rozmístí na sedadla cedulky s místenkou.
  Příklad:
  > CLOSE 5
  OK
  ID  LINE FROM        TO         TIME        PLAN
  5  1011 Praha        Ceske Budejovice  16:20-29.12.2013  Irisbus
  Bus plan:
  Irisbus Iliade
  +  -----------------  -------------------+
  |  - - - 16 -- WC  -- -- -- -- -- -- |
  |  - - -- 15 --    -- 30 35 38 -- -- |
  |                    47 |
  |  - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 48 |
  | D - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |
  +------------------------------------------+
  
  Reserved seats: 15-16 30 35 38 47-48 (total: 7)
  
  Parameters
  autobusčíslo autobusu

Ostatní

 • CITY
  Vypsání existujících měst v databázi. Bez parametrů vypíše všechna města a všechny aliasy, s jedním parametrem se zúží hledání mezi městy a aliasy tak, že vypíše všechny názvy začínající dle parametru.
  Příklad 1:
  > city
  Brno
  Ceske Budejovice
  Pardubice
  Plzen
  Praha
  Usti nad Labem
  Zlin
  brno -> Brno
  cb -> Ceske Budejovice
  pardubice -> Pardubice
  pce -> Pardubice
  pha -> Praha
  plzen -> Plzen
  usti -> Usti nad Labem
  zlin -> Zlin
  
  Příklad 2:
  > city Pr
  Praha
  Pr -> Praha
  Prh -> Praha
  
  Parameters
  prefixnepovinný - všechny nalezené výsledky budou obsahovat tento parametr jako svůj vlastní prefix
 • HELP
  Vypsání seznamu příkazů a stručné nápovědy ke každému z nich.
 • EXIT
  Ukončení práce s aplikací.